0
0
LYRICS
COLLECTIONS
Recently Added 100 Popular 200 Search 15003 Korean 13151 Japanese 1190 Chinese 222 Vietnamese 1 English 439 Requests 6291 1235
EXPLORE
Artists 1394 Groups 931 Girl 232 Boy 331 Co-ed 82 K-Dramas 887 Songs 1046
SIGN IN
UP
INDEX
We Recommend About Privacy Policy Contacts

Luhan (EXO-M) - Medals (勋章)

cn

故事开始在最初的那个梦中
满天星光只因我而闪烁
我看到平凡的我也会
有一刻不普通
前方是未知
迎面是海风

塞壬的歌会诱人忘记初衷
他们说每一个风浪
都能够淹没我
可我会像奥德休斯一样
朝着心中的方向
哪怕众神会在彼岸阻挡
当我需要独自站在
远方的沙场

武器就是我紧握的梦想
而我受过的伤
都是我的勋章
是谁说伟大才值得被歌颂
乘风破浪后也不会一定成功
生命只能向前

坚定信念的人都是英雄
可我会像奥德休斯一样
朝着心中的方向
哪怕众神会在彼岸阻挡
当我需要独自站在

远方的沙场
武器就是我紧握的梦想
而我受过的伤
都是我的勋章
武器就是我紧握的梦想
而我受过的伤
都是我的成长
我会像奥德休斯一样
朝着心中的方向

哪怕众神会在彼岸阻挡
当我需要独自站在
远方的沙场
武器就是我紧握的梦想
而我受过的伤
都是我的勋章

武器就是我紧握的梦想
而我受过的伤
都是我的成长
不管明天的路有多漫长
我再次启航
带着我的勋章

The story begins in the first dream
The starry sky is only flashing for me
I see ordinary I will
There is a moment is not ordinary
Unknown ahead
On the face is the sea breeze

The song of Samui will tempted to forget the original intention
They say every storm
Can drown me
But I will be like Oude Hughes
Towards the heart
Even the gods will block on the other side
When I need to stand alone
Distant battlefield

Weapons are my gripping dream
And I have suffered injuries
All my medals
Who is great is worth praising
After the wind and waves will not necessarily succeed
Life can only move forward

People who have a firm belief are heroes
But I will be like Oude Hughes
Towards the heart
Even the gods will block on the other side
When I need to stand alone

Distant battlefield
Weapons are my gripping dream
And I have suffered injuries
All my medals
Weapons are my gripping dream
And I have suffered injuries
It's all my growth
I will be like Oude Hughes
Towards the heart

Even the gods will block on the other side
When I need to stand alone
Distant battlefield
Weapons are my gripping dream
And I have suffered injuries
All my medals

Weapons are my gripping dream
And I have suffered injuries
It's all my growth
No matter how long tomorrow's road
I sail again
Take my medal

gushi kaishi zai zuichu de/di nage meng zhong
man tian xing guang zhi yin wo er shanshuo
wo kandao pingfan wo ye hui/kuai
you yi ke bu putong
qianfang shi weizhi
yingmian shi hai feng

sai/se ren ge you ren wangji chu zhong
tamen shui/shuo meiyi ge fenglang
dou/du nenggou yanmo wo
ke wo xiang ao de xiu si yiyang
chaozhe xinzhong fangxiang
napa zhong shen zai bian zudang
dang wo xuyao duzi zhan zai
yuanfang sha chang

wuqi jiushi wo jin wo mengxiang
er wo shou guo shang
shi wode xun zhang
shi shei weida cai zhide bei gesong
cheng/sheng feng po lang hou yebu yiding chenggong
shengming zhineng xiangqian

jianding xinnian ren shi yingxiong
wo xiang ao de xiu si yiyang
chaozhe xinzhong fangxiang
napa zhong shen zai bian zudang
wo xuyao duzi zhan zai

yuanfang sha
wuqi jiushi wo jin wo mengxiang
er wo shou guo shang
shi wode xun zhang
wuqi jiushi wo jin wo mengxiang
er wo shou guo shang
shi wode chengzhang
wo xiang ao de xiu si yiyang
chaozhe xinzhong fangxiang

napa zhong shen zai bian zudang
wo xuyao duzi zhan zai
yuanfang sha
wuqi jiushi wo jin wo mengxiang
er wo shou guo shang
shi wode xun zhang

wuqi jiushi wo jin wo mengxiang
er wo shou guo shang
shi wode chengzhang
buguan mingtian lu you duo manchang
wo zaici qi hang
dai zhao/zhe/zhuo wode xun zhang

DOWNLOAD
FOLLOW US
SHARE
STAY UP-TO-DATE
SUBSCRIBE
Receive notifications
OUR NETWORK
Indo-Pop Rocks
C-Pop Rocks
J-Pop Rocks
More Apps